LONG AN INVESTMENT PROMOTION CONFERENCE 2016

CO-OPERATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Long An - Những sự kiện nổi bật năm 2016

30/09/2016 - 08:41:20:AM

Năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, đặc biệt là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.