LONG AN INVESTMENT PROMOTION CONFERENCE 2016

CO-OPERATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Phát huy tiềm năng và lợi thế

30/09/2016 - 08:41:20:AM

Phát huy tiềm năng và lợi thế, thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020